Soutěž o stříbrnou minci - úplná pravidla

Podmínky soutěže o stříbrnou minci na Minigolfu Butovice

1) Pořadatel

Pořadatelem soutěže o stříbrnou minci je společnost Agencie TMT, s.r.o. se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9, IČ 24694592 ve spolupráci se společností  Etiam invest s.r.o . se sídlem     

Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ  01921452. Soutěž probíhá od dne vyhlášení do 7. 12. 2014 na Minigolfu Butovice, Radlická 117, Praha 5.

 

2) Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu konání soutěže uvedena na webových stránkách www.minigolfbutovice.cz .

 

3) Komu je soutěž určena

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv osoba starší 18 let, která není registrována v žádném z klubů sdružených pod Českým minigolfovým svazem nebo jiným národním minigolfovým svazem. Soutěž není určena pro rodinné příslušníky pořadatele. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.

4) Jak se soutěže platně zúčastnit

Do soutěže se můžou přihlásit ty osoby, které v uvedeném období navštíví Minigolf Butovice a zakoupí si jakoukoliv vstupenku ke hře. Za vstupenku ke hře se považuje také zakoupená permanentka, která je v den účasti v první části soutěže čerpána. Neplatící hráči se soutěže nemohou zúčastnit. Samotná účast v soutěži není nijak zpoplatněna.

 

Soutěž o stříbrnou minci je dvoustupňová.

První část soutěže probíhá na vybraných drahách, a to na dráze č. 1 (pyramidy), č. 2 (sopka) a č. 18 (proudy).  První části soutěže je možné se zúčastnit výhradně nahlášením se u obsluhy, která na zúčastněného hráče následně dohlíží a kontroluje a výsledky zapisuje.

První části turnaje je možné se zúčastňovat až do 30. listopadu 2014. První části soutěže je možné se zúčastnit opakovaně, vždy však maximálně 1x za den.

Do závěrečného turnaje o stříbrnou minci postupuje 20 nejlepších výsledků (nejnižších součtů výkonů na vybraných 3 drahách) z první části soutěže. Při rovnosti výsledků na 20. místě postupují všichni hráči, kteří zahrají 20. nejlepší výsledek. Turnaje se tak může zúčastnit i více než 20 hráčů. Hráči, kteří postoupí do závěrečného turnaje, budou po skončení první části soutěže vyrozuměni emailem.

Závěrečný turnaj se hraje na 1 okruh. Vítězí hráč, který dosáhne nejnižšího součtu. Ohodnoceni cenami budou hráči minimálně na 1. – 3. místě. Při rovnosti výkonů na prvních 3 místech se rozhoduje mezi hráči systémem tzv. náhlé smrti.

Závěrečný turnaj se koná v neděli 7. prosince 2014 od 16 hodin na Minigolfu Butovice.

Celá minigolfová soutěž se řídí pravidly minigolfu Světové minigolfové federace platnými k 1. 11. 2014.

Hráči mohou ke hře použít pouze veřejnostní minigolfové vybavení zapůjčené na Minigolfu Butovice (tedy veřejnostní míč zelený, modrý a oranžový na dráhu labyrint a veřejnostní hůl s nalepenou gumou). Jiné hole a míče nejsou k účasti v soutěži povoleny.

 

5) Ceny do soutěže

Výherce soutěže získává stříbrnou 5uncovou minci Rok Kozy 2015 z limitované série australské mincovny The Perth Mint. Výhra bude výherci předána bezprostředně po skončení závěrečného turnaje.

 

6) Výherci

Vítězem stříbrné mince je hráč, který se umístí na 1. místě v závěrečném turnaji.

Dalšími cenami budou oceněni všichni účastníci závěrečného turnaje, a to produkty, které dodají pořadatelé soutěže.

7) Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výhry v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výherci předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předáním výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu byla vydána. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími osobami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu soutěžního období.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a emailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 11. 11. 2014. Tato pravidla mohou být pořadatelem kdykoliv jednostranně upravena. Změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění, které bude provedeno shodným způsobem jako tento dokument. Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.

V Praze dne 10. 11. 2014.